GroenDruk verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je terecht Patrick Tonneau op patrick@groendruk.be.

Verwerkingsdoeleinden

GroenDruk verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van:
1. toestemming,
2. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
3. noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing zullen niet langer bewaard worden dan nodig om het doel te bereiken waarvoor we ze verzamelen. Op eenvoudig verzoek stoppen we meteen met het verwerken van je persoonsgegevens.

artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. 1) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeeks ov onrechtstreeks met GroenDruk verbonden zijn of met enige andere partner van GroenDruk.

GroenDruk garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.